top of page

Framgång genom inkludering och mångfald på arbetsplatsen

Det finns tydliga konkurrensfördelar, för de företag som jobbar med inkludering och mångfald bortom kön, ålder och etnicitet, och de fördelarna växer sig allt starkare. Det visar sig i McKinseys & Companys undersökning, att de företag som jobbar med inkludering märker att de genom sitt arbete kan se en större möjlighet att attrahera både kunder och medarbetare.

Visste du att genom mångfald och inkludering på arbetsplatsen är det 35% mer sannolikt att ni som team prestera bättre, ni blir sannolikt 87% bättre på att ta beslut, 70% mer sannolikt att kliva in på nya marknader och 120% mer sannolikt att nå era finansiella mål. Statistiken* talar sitt tydliga språk, men hur ser då verkligheten ut?

Hur bra är vi på inkludering och mångfald på arbetsmarknaden?

Här sammanfattar vi fem tips från McKinseys & Companys genomförda undersökning “Diversity Wins: How inclusion matters” på hur du som företag kan skapa en mer inkluderad arbetsplats.

Säkerställ en mångfald av talanger

Fokus och vikt bör ligga på att se över och lyfta fram talanger till chefs-, lednings- och styrelseplatser. Ta fram och förankra riktlinjer på hur ni som företag arbetar med inkludering. Den ska genomsyra hela företaget och gå bortom kön, ålder,etnicitet och innehålla nyckeltal för representation av att olika talanger finns inom hela företaget.

Stärk ledarskapsansvaret

Säkerställ att nyckelpersoner såsom chefer och ledare ingår och är hjärtat av mångfald och inkluderingsarbetet. Arbetet stärka av att det tydligt framgår hur och på vilket sätt chefer och ledare ansvarar för de framsteg som görs på området.

Möjliggör lika villkor genom rättvisa och öppenhet

Ta fram riktlinjer kring lika villkor för alla medarbetare, vad gäller framsteg och möjligheter. För att synliggöra och visa på transparens och rättvisa så kan nyckeltal tas fram för att på så sätt, även över en längre horisont, uppfylla mångfalds och inkluderings målen.

Främja öppenhet och ta itu med dold diskriminering

Skapa en policy för nolltolerans av diskriminerande beteende såsom mobbning och trakasserier. Aktivt även bygga upp chefers och medarbetares förmåga att identifiera och ta itu med dold diskriminering. Ta fram riktlinjer för vad som är ett öppet, välkomnande beteende hos just er och be chefer, ledare och medarbetare att bedöma varandra om hur de lever upp till det beteendet.

Främja tillhörighet genom ett tydligt stöd för mångfald

Skapa en företagskultur där alla medarbetare känner att de kan - ta hela sig själv - till jobbet. Chefer bör kommunicera och synligt stötta alla former av mångfald, bygga relationer och stödja initiativ som främjar en känsla av gemenskap och tillhörighet inom företaget.

* Källa: McKinseys & Companys, Deloitte, Forbes, PwC.


Comments


bottom of page